...
...

первая собственная книга великого христианского анархиста pervaya sobstvennaya kniga velikogo khristianskogo anarkhista

первая собственная книга великого христианского анархиста
pervaya sobstvennaya kniga velikogo khristianskogo anarkhista
https://youtu.be/8t9eCSxkU-U

Скоро моя книга и из этой публикации мы вернемся с музыкой, также с несколькими поющими музыкантами и несколькими писателями, чтобы добавить сотни книг, но первая будет опубликована в блоге propetacuenta la Biblia. Первые главы будут такими:

Ранняя непримитивная церковь
Паулюс из Тарса, элитный убийца
Преступление Петра, ложные послания

Я не собираюсь публиковать их неполными, потому что обычно, как они делали на протяжении веков, у них всегда отнимали священные тексты, незаконно присваивали их, чтобы они соответствовали структуре их религиозной коллекции. Увидев и изучив, что произошло, мы продолжим подписывать книги, редактировать их и печатать не ради прибыли как таковой, а для того, чтобы как можно сложнее было их украсть и испортить. Книга будет содержать огромное расследование юридических преступлений против истинных учеников Иисуса и того, как преступная секта Патриция при поддержке Рима в конечном итоге уничтожила такие концепции, как ессеи, коммунизм, исказила историю убийства отца Иоанна Крестителя, экономические преступления три сокровищницы, которыми управляли в храме, система долгов и ростовщичества, предвоенные битвы с Римом, киллеры, так называемые террористы, происхождение Иерусалима и двенадцать жемчужин Апокалипсиса на его дверях небесной версии, пророк судит как институт, стоящий выше царя, священника, пастора, евангелиста, епископа, папства, системы упорядочивания и первоначальных и текущих советов, сегодняшней оскорбительной системы сбора через изобретенные десятины и пакты, систем кражи земли средства политики, продажа голосов евангелической церкви и всех ее протестантских ветвей, система пожертвований богатых путем уклонения от уплаты налогов мошеннический сайт. Зарождение современного движения экономических сборов и пастырей сетей гуманистов и психологов.

В книге больше всего будет полный обзор всех физических и юридических преступлений от Иоанна Крестителя до наших дней, пытаясь продолжить и завершить задачу Иисуса, который рассмотрел преступления от праведного Авеля до священника Захарии, отца Хуана, который убил за оставайтесь с тройным сундуком с сокровищами храма, и что они до сих пор контролируют объединение католической церкви и протестантов в обществе.
Skoro moya kniga i iz etoy publikatsii my vernemsya s muzykoy, takzhe s neskol'kimi poyushchimi muzykantami i neskol'kimi pisatelyami, chtoby dobavit' sotni knig, no pervaya budet opublikovana v bloge propetacuenta la Biblia. Pervyye glavy budut takimi:

Rannyaya neprimitivnaya tserkov'
Paulyus iz Tarsa, elitnyy ubiytsa
Prestupleniye Petra, lozhnyye poslaniya

YA ne sobirayus' publikovat' ikh nepolnymi, potomu chto obychno, kak oni delali na protyazhenii vekov, u nikh vsegda otnimali svyashchennyye teksty, nezakonno prisvaivali ikh, chtoby oni sootvetstvovali strukture ikh religioznoy kollektsii. Uvidev i izuchiv, chto proizoshlo, my prodolzhim podpisyvat' knigi, redaktirovat' ikh i pechatat' ne radi pribyli kak takovoy, a dlya togo, chtoby kak mozhno slozhneye bylo ikh ukrast' i isportit'. Kniga budet soderzhat' ogromnoye rassledovaniye yuridicheskikh prestupleniy protiv istinnykh uchenikov Iisusa i togo, kak prestupnaya sekta Patritsiya pri podderzhke Rima v konechnom itoge unichtozhila takiye kontseptsii, kak yessei, kommunizm, iskazila istoriyu ubiystva ottsa Ioanna Krestitelya, ekonomicheskiye prestupleniya tri sokrovishchnitsy, kotorymi upravlyali v khrame, sistema dolgov i rostovshchichestva, predvoyennyye bitvy s Rimom, killery, tak nazyvayemyye terroristy, proiskhozhdeniye Iyerusalima i dvenadtsat' zhemchuzhin Apokalipsisa na yego dveryakh nebesnoy versii, prorok sudit kak institut, stoyashchiy vyshe tsarya, svyashchennika, pastora, yevangelista, yepiskopa, papstva, sistemy uporyadochivaniya i pervonachal'nykh i tekushchikh sovetov, segodnyashney oskorbitel'noy sistemy sbora cherez izobretennyye desyatiny i pakty, sistem krazhi zemli sredstva politiki, prodazha golosov yevangelicheskoy tserkvi i vsekh yeye protestantskikh vetvey, sistema pozhertvovaniy bogatykh putem ukloneniya ot uplaty nalogov moshennicheskiy sayt. Zarozhdeniye sovremennogo dvizheniya ekonomicheskikh sborov i pastyrey setey gumanistov i psikhologov.

V knige bol'she vsego budet polnyy obzor vsekh fizicheskikh i yuridicheskikh prestupleniy ot Ioanna Krestitelya do nashikh dney, pytayas' prodolzhit' i zavershit' zadachu Iisusa, kotoryy rassmotrel prestupleniya ot pravednogo Avelya do svyashchennika Zakharii, ottsa Khuana, kotoryy ubil za ostavaytes' s troynym sundukom s sokrovishchami khrama, i chto oni do sikh por kontroliruyut ob"yedineniye katolicheskoy tserkvi i protestantov v obshchestve.

first great anarchist christian book

3.000.000 viewers profetacuentalabiblia 

first great anarchist christian book


https://youtu.be/8t9eCSxkU-U

Soon my book and from that publication we will return with music also with several singing musicians and several writers to add books by the hundreds but the first will be published by the propetacuenta la Biblia blog. The first chapters will be:

Early non-primitive church
Paulus of Tarsus elite assassin
The crime of Peter, false epistles

I am not going to publish them incomplete because normally, as they have done through the centuries, they have always been robbed of Holy texts, misappropriating them so that they fit in with their religious collection structure. Having seen and studied what happened, we are going to proceed to sign the books, edit them and print them not for profit in itself, but in order to make it as difficult as possible to steal and deface them. The book will contain a huge investigation of the legal crimes against the true disciples of Jesus and how a criminal sect Patricia with Roman backing ended up extinguishing concepts such as the Essenes, communism, disfigured the history of the murder of the father of John the Baptist, the economic crimes of the three treasury boxes that were managed in the temple, the system of indebtedness and usury, pre-war battles with Rome, the hitmen, the so-called terrorists, the origin of Jerusalem and the twelve pearls of the Apocalypse on its doors of the heavenly version, the prophet judge as an institution superior to the king, priest, pastor, evangelist, bishop, papacy, system of ordering and original and current councils, abusive collection system of today through invented tithes and pacts, systems of land theft by means of politics, sale of votes of the evangelical church and all its Protestant branches, system of donations of rich by tax evasion fraudulent site. Origin of the modern movement of economic collection and pastors of the humanist and psychologist networks.

The book more than anything will have a complete review of all the physical and legal crimes from John the Baptist to the present day trying to continue and complete the task of Jesus who reviewed the crimes from the righteous Abel to the priest Zacharias father of Juan who murdered for stay with the triple treasure box of the temple and that they control until today the pairing of the Catholic Church and Protestant in society.